Location: Lovisa / Sidkarta /
Sidkarta
 
Barn och ungdom
Aktuellt
Barnpolitiska programmet
Specialungdomsarbete
Föreningar
Föreningshus
Information för ungdomar
Klubbar
Kontaktuppgifter
Lägerområden
Understöd
Ungdomsfullmäktige
Ungdomslokaler
Ung kultur
Verksamhet under skollov
Uppsökande ungdomsarbete
Arbetsverkstäder
Startverkstaden
Lilla Petters Gård
Akseli
 
Boende
Aktuellt
Allmänna lekplatser
Avfallshantering
Bostäder
Hyresbostäder
Lovisa centrum
Liljendal
Pernå, Forsby, Isnäs, Kuggom
Strömfors, Tessjö
Bostadsansökan
Båtplatser
Fiskelov
Mattvättningsplatser
Odlingslotter
Gator och allmänna områdens underhåll och renhållning
Reparations- och energiunderstöd
Behovsprövade energiunderstöd för småhus
Understöd för avlägsnande av rörelsehinder
Understöd för granskning av bostadsbyggnads skick
Understöd för installation av hiss
Understöd för åldringars och handikappades bostäder
Seniorpark
Simstränder och vinterbad
Sotningstjänster
Torg och marknader
Trädfällningslov
Ulkoilualueet
 
Bibliotek
Aktuellt
Nyheter
Barn- och ungdomsböcker
DVD-filmer och musik
Faktaböcker för vuxna
Skönlitteratur för vuxna
Biblioteken i Lovisa
Bokbussen
Liljendal närbibliotek
Lovisa huvudbibliotek
Pernå närbibliotek
Tessjö närbibliotek
Bibliotekets tidningar
E-böcker och e-material
Fjärrlåneverksamhet
Webbibliotek
 
Byggande
Aktuellt
Byggnadstillsyn
Tillstånd för byggande
Handlingar som behövs för ansökan om tillstånd
Anvisningar för huvudritningar
Blanketter
Syneförrättingar och inspektioner
Uppskattad behandlingstid för ansökningar om tillstånd för byggande
Avgifter
Byggnadsordning
Fastigheter och tomter
Stadens egna byggnader
Byggherreverksamhet
Fastighetsskötsel och underhåll
Uthyrning av utrymmen
Vattenhantering
Anslutning
Vattenandelslag
 
Dagvård och småbarnsfostran
Planer för småbarnsfostran
Daghem
Familjedagvård
Öppen småbarnspedagogik
Lekklubb
Treffis
Församlingarna
Specialdagvård
Blanketter
Ansökan till dagvård
Dagvårdsavgifter
Måltider
Privata producenter för småbarnspedagogik
Kommuntillägg till hemvårdsstöd
 
Ekonomi
Aktuellt
Att skicka fakturor till staden
Beskattning
Centrala ekonomiska tal
Taxor
 
Evenemang
 
Evenemang (gamla)
 
Gator och allmänna områden
Aktuellt
Underhåll
Avfallshantering
Avfallsavgifter
Avfallshanteringsbestämmelse
Stationer för hundbajspåsar
Avfallsstationer och regionala insamlingsplatser
Domargårds avfallsstation
Enskilda vägar
Jordavstjälpningsplatser
Kollektivtrafik
Småbåtshamnar
Material
Ansvar för underhåll och renhållning av gator
Anvisning för byggande av tomtanslutning
Anvisningar och bestämmelser för arbeten som utförs på gator och allmänna områden
Plagen
Planer
Torg och marknader
Pris på torgplatser
Torgkarta
Livsmedelsanmälan
Marknadsbussturer
Valanvisningar för torget
Parker och grönområden
Parker och övriga grönområden
 
Kanslier och enheter
 
Idrott, motion och friluftsliv
Aktuellt
Båtliv
Fiske
Fiskelov
Föreningar
Idrottsplatser och -områden
Skukulträskets vandringsrutt
Kallesrundan
Ehrensvärdsstigen
Uthyrning av utrymmen
Reserveringskalender
Idrottsservice
Kontaktuppgifter
Understöd och priser
Tävlingar och resultat
Verksamhet under lov
 
Information om Lovisa
Aktuellt
Historia
Vapen
Byar och tätorter
Foton från Lovisa
Infotidningen Morjens
Kommunreformen
Utredning - östra Nyland
Utredning - Lovisa och Lappträsk
Styrgruppen
Meddelanden
Material
Respons
Bakgrundsinformation om kommunreformen
Läge
Småstadsliv
Beställ tidigare tidningar
Ada och Glada
Bilder från inspelningarna av filmen
Statistik
Vänorter
Kommentera utkastet till Lovisa stadsstrategi
 
Kultur
Aktuellt
Almska Gården
Utrymmen och uthyrning
Utställningar
Borgånejdens musikinstitut
Film
Finland 100
Föreningar
Byaföreningar
Kulturföreningar
Musei- och hembygdsföreningar
Kontaktuppgifter
Lovisa Gästateljé
Lovisa stads musikkapell
Lovisa stads museer
Kommendantshuset
Presentation
Museiverksamhet i Lovisa
Jean Sibelius och Lovisa
Kommendantshusets historia
Kommendantens trädgård
Samlingar
Gustavianska möbler
Handmålad tapet
Silver
Tenn
Utställningshistoria
Utställningar 2016
Utställningar 2015
Utställningar 2014
Utställningar 2013
Utställningar 2012
Utställningar 2011
Utställningar 2010
Utställningar 2009
Utställningar 2008
Web-utställning
Bruksmuseet i Strömfors
Brukets historia
Nedre smedjan
Övre smedjan
Smederna
Virböle hembygdsmuseum
Agricola-projektet
Privata museer
Sibeliusdagarna i Lovisa
Sibeliusdagarna 2010, program
Sibeliusdagarna sedan 1989
Sibeliusdagarnas konstnärer
Sibeliusdagarna i Lovisa
Ung kultur
Utställningar och gallerier
Alexanders Konstvind
Bonga slott
Galleri Theodor
Gallery Saltbodan
Loviisa stads museum
Stallvinden
Verksamhet under skollov
Understöd
Blanketter
Direktiv
 
Landbygdsenheten
Aktuellt
Avbytartjänster
Enskilda vägar
Landsbygds utveckling
Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland
Skogar och tätorts
Närmatsprojekt
 
Lovinfo
 
Miljö och natur
Aktuellt
Avgifter
Kontaktuppgifter
Miljövård
Avfallshantering
Avfallsstationer och ekopunkter
Förlängning av tömningsintervall av sopkärl
Nedskräpning
Avloppsvatten
Behandlingssystemen för hushållsavloppsvatten på glesbygden
Blanketter och lov
Bekämpning av buller
Jordbrukets miljövård
Luftvård
Växthusgasutsläpp
Uppföljning av luftkvaliteten
Miljövårdsbestämmelser
Naturvård
Värdefulla miljöer
Vattenskydd
Grundvattnet
Understöd
Friluftsholmar
Fiskelov
Naturhamnar
Svartholma
Naturskyddsområden
Skogar och tätorts
Ulkoilualueet
Naturstigar
Lokala bestämmelser
Bestämmelser om avfallshantering
Tillstånds- och anmälningsfrågor
Avloppsvatten och hushållsvatten
Bulleranmälan
Förlängning av tömningsintervall av sopkärl
Jordvärme
Lagring av gödsel och överlåtelse utanför lägenheten
Marktäktstillstånd
Miljötillstånd och registreringsförfarande
Muddring och slåtter av vattenväxter
Utnyttjande av avfall
 
Näringar och utveckling
Aktuellt
Företagarföreningar
Företagare i Liljendal
Företagare i Pernå
Företagare i Pyttis/Strömfors
Lovisanejdens företagare rf
Företagsregister
Företagsregister
Sommarjobb
Sommarjobbssedel
Företagstjänster
Finansieringsstöd
Företagarutbildning
Generationsväxlingar
Internationalisering
Ny företagare
Tillväxtföretag
Hamnen
Näringsstrategi
Områdesutveckling och samarbete
Utvecklingsprojekt
Verksamhetslokaler och tomter
Företagstomter
Lediga verksamhetslokaler
Lovisa Hamn Ab
Posintra
 
Planläggning och markanvändning
Aktuellt
Planläggning
Planer till påseende
Planläggningsöversikt
2014
2013
2012
2011
Detaljplanering
Godkända detaljplaner
Godkända detaljplaner 2015
Godkända detaljplaner 2014
Godkända detaljplaner 2013
Godkända detaljplaner 2012
Godkända detaljplaner 2011
Godkända detaljplaner 2010
Godkända detaljplaner 2009
Kvarteret 529 samt gatu- och grönområder
Kvarteren 818-819
Stranddetaljplan, Östra Katto och Reimarvik, Kejvsalö
Norrtull, en del av kvarteret 109
Del av kvarteret 503
Stranddetaljplan, Lappnorudden
Märlax, Landshövdingsgränd
Områden som gränsar till Mickosvägen
Meriheinä stranddetaljplan
Ändring av detaljplaner i Nedrestaden
Del av kvarteret 102
Ändring av detaljplan, området för Västra porten, Borgågatan
Detaljplan och ändring av detaljplan för Hagalund i Lovisa
Ändring av detaljplan, Tavastasvägen, Tessjö
Kvarteret 212, Kapellet
Del av kvarteret 302
Detaljplan för vindkraft i Hattom
Tullbrons norra och östra delar
Området för triangeln i Valkom
Aktualiserade detaljplaner
Gråbergs område
Häststallet i Köpbacka
Saha-Isnäs och Knapas område
Området för hälsocentralen och busstationen
Områdena i Valkom
Elgrändens område
Fredsbyplatsen
Kvarteret 625
Norra delen av Gråberg
Ändring av detaljplan, Gamla Valkomvägen anslutning
Ändring av detaljplan, Torsby, Pernaja
Generalplanering
Aktualiserade generalplaner
Vindkraftsdelgeneralplan för Gammelby
Delgeneralplan för vindkraft i Tetom
Delgeneralplan för Abborrfors
Delgeneralplan för Gråberg, Räfsby, Köpbacka och Valkom samt till dem angränsande skärgård
Forsby - Gammelby delgeneralplan
Godkända generalplaner
LOTES
Lovisa stranddelgeneralplan
Undantagslov och avgörande som gäller planeringsbehov
Fastigheter och tomter
Bostadstomter
Gråberg
Detaljplan
Beställning av broschyr
Heikantbacken
Detaljplan
Tomter och reservering
Israelskogen
Tavastmon
Industri- och affärstomter
Fastighetsförrättningar
Tomtindelningar
Utdrag och bevis
Karttjänster
Kontaktupgifter
Kontaktuppgifter
Taxor
 
Social- och hälsovård
Aktuellt
Hälso- och sjukvård
Fysioterapi
Individuell fysioterapi
Lymfterapi
Grupper
Besöksavgifter
Hjälpmedelstjänster
Direktiv och länkar
Företagshälsovård
Jour
Hygienskötare
Hälsovårdare, sjukskötare
Hälsovårdare/sjukskötares sjukvårdsmottagningar
Hälsorådgivning för resenärer
Laboratorium
Läkarmottagningar
Råd samt vårdinstruktioner
Röntgen
Sjukhus
Avdelning 3
Avdelning 4
Hemsjukhus
Tandvård
Kontaktuppgifter
Granskningar
Utdelning av avgiftsfritt vårdmaterial
Elektroniska tjänster
Elektroniska tjänster för sjukskötar- och hälsovårdarmottagningen
Elektroniska tjänster för skolhälsovården
Elektroniska tjänster för studerandevården
Elektroniska tjänster för preventivrådgivningen
Elektroniska tjänster för mödrarådgivningen
Elektroniska tjänster för barnrådgivningen
Att företräda någon annan vid hälsovårdens elektroniska tjänster
Elektroniskt patientdataarkiv
Elektroniskt recept
Service för barn och unga
Barnfamiljers socialarbete
Barnskydd
Vad handlar barnskyddet om?
Barnrådgivning
Familjearbete
Familjerådgivningen
Familjerättslig service
Adoptionsrådgivning
Hälsocentralpsykolog
Mödrarådgivning
Preventivrådgivning
Skol- och studerandehälsovård
Psykiatrisk sjukskötare för barn och unga
Skolhälsovårdare
Skolkurator
Skolpsykolog
Terapitjänster
Tidigt stöd för barnfamiljer
Service för vuxna
A-kliniken
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
Handikappservice
Handikapprådet
Invandrarservice
Krisarbete
Psykiatriska sjukskötare för vuxna
Skyddshem
Socialjour
Utkomststöd
Vuxensocialarbete
Seniorservice
Hemvård
Närståendevård
Servicelinjen
Veteraner
Öppenvårds- och anstaltsrehabilitering
Stödtjänster som tillhandahålls i hemmet
Vårdenheter
Äldrerådet
Psykosocial service
Främjandet av välfärd
Med Gemensamma Segel - kompanjonskapsprojekt
Servicesedel
Vad är en servicesedel?
Godkända servicesedelproducenter
Ansökningsdirektiv och blanketter för serviceproducenter
Veterinär
Miljöhälsovård
Klientavgifter inom social- och hälsovården
Klientens och patientens ställning och rättigheter
Klient-och patientuppgifter
Granskning och användning av egna uppgifter
Utlämning av uppgifter
Registerbeskrivningar
Vårdgaranti och tidsfrister
Hälso- och sjukvård
Socialtjänster
Missnöje med vård eller service
Patientombudsman
Socialombudsman
Dataskyddsansvarig
Patientsäkerhet
Valfrihet gällande primärhälsovårdens tjänster
Förvaltning
 
Säkerhet och ordning
Allmän farosignal
Befolkningsskydd
Felanmälningar
Nödnummer
Ordningslag och -tillstånd
Räddningsväsendet
Vatten och avlopp
 
Trafik
Kollektivtrafiken
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetssituationen i Lovisa stad
Trafiksäkerhetsarbetets mål och åtgärder
Förbättrande av säkerheten i trafikmiljön
Koordinering av trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa
 
Turism
 
Upphandling
Aktuellt
Anvisningar för anbudsgivare
Pågående anbudsförfaranden
Upphandlingar i planeringsskede
 
Utbildning
Aktuellt
Elevvård
Förskola
Anmälan
Grundutbildning
Anmälan till skolan
Läroplan
Gymnasier
Inomhusluftundersökningar
Kontaktuppgifter
Läsårets arbetsdagar och lov
Medborgarinstitut
Morgon- och eftermiddagsvård
Ansökan
Plan för läkemedelsbehandling
Registerbeskrivning
Skollunch
Skolnätsutredning
Frågor och svar
Meddelanden
Presentationsmaterial
Rapporten
Bakgrund/Konditionsbedömningar
Bakgrund/Projektplaner
Tidigare utredningar
Skolskjutsar
Stryk
Yrkesutbildning
 
Vattenaffärsverket
Aktuellt
Allmänt
Anslutning
Avgifter
Fakturering
Länkar
Vattenandelslag
Vattenmätaravläsningar
Viktigt att veta
 
Feedback
 
Blanketter och ansökningar
Felanmälningar
Information
Anbudsförfrågan
Kungörelser
Lediga arbetsplatser
 
Senaste uppdatering: 7.1.2011
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons