Maatalouden ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vastaa omalta osaltaan maatilojen ympäristönsuojelun tehtävistä. Näihin kuuluvat luvat ja niiden valvonta, lupia koskevat lausunnot muille viranomaisille, ympäristönsuojelua edistäviin hankkeisiin osallistuminen sekä ohjaus ja neuvonta.

Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että tietyt maatalouden toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan. Lupa vaaditaan tietyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille tai jos eläinsuoja sijaitsee erityisen herkällä alueella, kuten pohjavesialueella.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo lannan varastointia ja levitystä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoituslannan varastoimisesta ja kompostin jälkikypsytyksestä aumassa. Ympäristönsuojeluviranomaiselle on ilmoitettava myös, mikäli poiketaan lannan levittämisen kieltoajoista. Ilmoitus varastoinnista on tehtävä 14 vrk ennen varastoinnin aloittamista, ja ilmoitus poikkeamisesta lannan levittämisen kieltoajoista lokakuun loppuun mennessä.

Lannan varastoinnista ja levityksestä säädetään valtioneuvoston asetuksessa 2014/1250.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi myös niille maatalouden toiminnoille, jotka eivät ole luvanvaraisia. Tällaisia määräyksiä sisältyy ympäristönsuojelumääräyksiin, joissa on rajoitettu esim. hevostarhojen ja ratsastuskenttien sijoittamista herkille alueille.  

 

Hanke maatalousalueiden vesitalouden ja ravinteiden hallinnan parantamiseksi – pilottina Loviisanjoki

Loviisan kaupunki osallistuu EUn Interreg -hankkeeseen NUTRINFLOW. Hankkeessa on mukana partnereita myös Ruotsista ja Latviasta. Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalouden vesiensuojelua ja vesitalouden hallintaa sekä esitellä uusia innovaatioita ja tehdä niitä tunnetuiksi. Pilottikohteena Suomessa on Loviisanjoki.

Loviisanjoen alueelle on laadittu myös kosteikkojen yleissuunnitelma.

 

Lisätietoa:

Maatalouden ympäristölupa- ja ilmoituslomakkeet

Maataloudenvesiensuojelu Uudellamaalla


Kuva: Annastiina Juvankoski

Lisätiedot

 
 
Päivitetty: 8.3.2017
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute