Lisätietoa:
 

Maalämpökaivon asentaminen

 

Maalämmön keruujärjestelmiä voi asentaa lämpökaivoon, maapiiriin tai vesistöön

Kaupunki- ja asemakaava-alueella lämpökaivo on yleensä maalämmön keruujärjestelmistä ainoa vaihtoehto maalämmönlähteeksi. Maapiirin vaatima tila tavallisessa pientalossa on noin 1000 - 2000 neliömetriä. Keruuputkiston päälle ei voi rakentaa rakennuksia. Keruuputkiston alueeksi ei myöskään sovellu alue joita talvella aurataan.

 

Maalämmön keruujärjestelmien rakentaminen on luvanvaraista (MRL 126 a §).

Toimenpidelupa vaaditaan, kun rakennuksen lämmitysjärjestelmä vaihdetaan maalämpöä hyödyntäväksi, tai kun maalämpöä halutaan käyttää lisälämmön lähteenä. Uudisrakennuksissa maalämpökaivon rakentaminen käsitellään rakennusluvan yhteydessä.

 

Ympäristönsuojelumääräykset rajoittavat maalämpöjärjestelmien sijoittamista

Loviisan alueella maalämmön sijoittamiselle on tiettyjä rajoituksia ja suosituksia paikallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä 24 §. Rajoituksilla pyritään suojelemaan erityisesti pohjavesiä sekä ehkäisemään riskejä ja ongelmatilanteita. Loviisan kaupungin rakennusvalvonta pyytää lausuntoa maalämpökaivojen rakentamisesta ympäristönsuojelusta, jotta myös ympäristöasiat tulevat huomioitua.

 

Miten haet lupaa maalämpöä varten?

Tee hakemus rakennusvalvonnalle. Hakemuksessa pitää olla liitteenä:

 • hakemuslomake (1 kpl). Hakemuksessa oltava nimetty suunnittelija, jolla on oltava riittävä kokemus ja koulutus lämpötaloudellisuudesta ja rakentamisesta.
 • asunto-osakeyhtiön ollessa kyseessä tarvitaan hallituksen päätöspöytäkirja ja kaupparekisteriote lupahakemuksen liitteeksi
 • selvitys keruuputkistossa käytettävän lämmönsiirtoaineen ja lisäaineiden koostumuksesta sekä määrästä
 • ilmoitus rakennusluvan vireilletulosta kaikilta rajanaapureilta
 • mahdolliset lausunnot (pelkkiä johtokarttoja ei tarvitse toimittaa)
 • asemapiirustus (3 kpl), johon lämpökaivon etäisyys on merkitty vesikaivoista, tontin lähirajoista sekä rakennuksista. Lisäksi on merkittävä porauskulma, mikäli lämpökaivon porauskulma poikkeaa pystysuorasta
 • muutospohjapiirustukset (2 kpl), mikäli rakennuksessa tapahtuu muutoksia
 • selvitys nykyisestä ja tulevasta lämmitysjärjestelmästä

 

Vesistöön sijoitettava lämmönkeräys putkisto

 • vaatii vesialueen omistajan suostumuksen
 • mm. jokeen, kapeikkoon tai salmeen sijoitettuna tarvitsee aluehallintoviraston vesilain mukaisen luvan
 • Uudenmaan Ely-keskukselta voi tarvittaessa pyytää lausunnon vesilain mukaisen luvan tarpeesta.

 

Toimenpiteet lämpökaivon porauksen jälkeen:

 
 
Päivitetty: 16.5.2017
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute