Sosiaalipalvelujen saannin aikarajat

Kunnan on järjestettävä sosiaalihuoltolaissa säädetyt palvelut kunnan asukkaille määräaikojen mukaan (Sosiaalihuoltolaki 710/1982, Laki toimeentulotuesta 1412/1997, Lastensuojelulaki 417/2007).

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluja ja laitoshoitoa on järjestettävä myös kunnassa tilapäisesti oleskeleville. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan heti.

Määräajat on säädetty

  • vanhusten palvelujen tarpeen arvioinnille
  • vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvittämiselle
  • lastensuojelun selvityksen tekemiselle
  • toimeentulotukipäätöksen tekemiselle
  • pääsy keskusteluun sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa

Vanhusten palvelutarpeen arviointi
Kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta 75 vuotta täyttäneelle henkilölle ja Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajalle. Kiireellisissä tapauksissa henkilön sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä riippumatta. Palvelutarpeen arvointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä, tai ovat palvelujen piirissä, mutta palvelun tarve muuttuu

Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys
Kunnan on aloitettava vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittäminen viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelutarpeen selvittäminen edellyttää, että kunnan viranomainen tapaa asiakkaan henkilökohtaisesti ja tekee yleensä kotikäynnin. Palveluntarve on selvitettävä heti. Palvelusuunnitelma on laadittava viivytyksettä ja palveluja koskevat päätökset on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa niitä koskevan hakemuksen tekemisestä.

Lastensuojelun tarpeen selvitys
Kun lastensuojelun sosiaalityöntekijä havaitsee itse tai saa ilmoituksen suojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on välittömästi arvoitava, onko lastensuojelun tarve kiireellinen. Kiireellisissä tapauksissa toimintaan heti. Muissa tilanteissa sosiaalityöntekijä päättää 7 vuorokauden kuluessa, onko ilmoituksen perusteella syytä tehdä selvitys lapsen lastensuojelun tarpeesta. Selvitys on tehtävä viimeistään 3 kuukauden kuluessa ilmoituksesta.

Päätös toimeentulotuesta ja pääsy sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan puheille
Kunnan sosiaalitoimistosta toimeentulotukea hakevan henkilön on saatava tukea koskeva päätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksesta jättämisestä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Toimeentulotukea hakevan on myös päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän on sitä pyytänyt. 

Lisätietoja
Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (Finlex)
Laki toimeentulotuesta 1412/1997 (Finlex)
Lastensuojelulaki 417/2007 (Finlex)

 
Päivitetty: 10.10.2014
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute