Tietojen luovutus

Tietojen luovutus omaisille
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu toimintayksikössä työskentelevä henkilö saa luovuttaa potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja sivullisille ilman potilaan tai hänen laillisen edustajanansa kirjallista suostumusta. Sivullisia ovat kaikki muut paitsi toimintayksikössä potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

Potilaan omaiset ovat pääsääntöisesti potilasasiakirjoihin nähden sivullisia. Alaikäistä lapsesta ei ole määritelty tarkkaa ikää, jolloin vanhemmilla olisi oikeus saada lapsen potilastiedot. Lapsen arvioitu kyky hoitaa omia asioitaan ratkaisee, arvioinnin tekee hoidosta vastaava lääkäri tai hoitaja.

Ensisijaisesti potilasasiakirjojen luovutus perustuu potilaan kirjalliseen suostumukseen. Tietojen luovuttaja on velvollinen varmistamaan, että potilastietojen luovutukseen on laillinen luovutusperuste. Tietojen luovuttamisesta ja niiden perusteista tehdään potilasasiakirjamerkinnät.

Potilasasiakirjojen luovuttaminen - hankkiminen


Vainajan tietojen luovutus
Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten.

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi


Tietojen luovutus viranomaisille
Tietoja luovutetaan niille viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin. Luovutuksen pyytäjä on osoitettava lain kohta, jonka perusteella tietoja pyydetään. Tietoja luovutetaan asiakkaan /  potilaan suostumuksella tai lain säännöksen perusteella myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköihin. Kaikista tietojen luovutuksista on tehtävä merkintä asiakas / potilasasiakirjoihin.
 

 
Päivitetty: 26.7.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute