Mistä lastensuojelussa on kyse?

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti. Jos lapsen kotiolot eivät ole riittävän turvalliset ja vanhemmat lyövät laimin lapsen hoidon tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa hyvinvointiaan, on kunnan lastensuojeluviranomaisen velvollisuus auttaa lasta.

Palvelutarpeen arviointi
Kun lastensuojeluilmoitus tulee sosiaalityön tietoon, on sosiaalityöntekijän velvollisuus selvittää, tarvitseeko lapsi tai perhe lastensuojelun tukea. Välittömän tuen tarve selvitetään heti. Seitsemän arkipäivän sisällä sosiaalityöntekijä on päätettävä tehdäänkö lapsen tilanteesta palvelutarpeen arviointi.

Lastensuojelun asiakkaana
Jos palvelutarpeen arvioinnin aikana ilmenee, että lapsen tilanne täyttää lastensuojelun kriteerit, on mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista. Lastensuojelun asiakkuudesta ilmoitetaan huoltajalle.
Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja hänelle laaditaan asiakassuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan tuen tarve, palvelut sekä asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, ja arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään saavuttamaan. Asiakassuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa sekä tarvittaessa lasta hoitavan tai edustavan henkilön kanssa.
Lastensuojelua koskeva tiedot kirjataan lapsen tai nuoren lastensuojelun asiakirjoihin.

Avohuollon palvelut
Lastensuojelu järjestään ensisijaisesti avohuollon tukitoimien avulla. Nämä ovat esimerkiksi tehostettu perhetyö, perhekuntoutus, lasten päivähoito, tukihenkilö tai tukiperhe, lasta kuntouttavat hoito- ja terapiapalvelut sekä loma- ja virkistystoiminta. Lapsi voidaan myös sijottaa avohuollon tukitoimena joko yksin tai yhdessä vanhempiensa kanssa.

Lapsi tai nuori sijaishuollossa
Joskus perheen ongelmat ja lapsen tilanne on niin vakava että avohuollon tukitoimet eivät riitä, ja lapsen etu vaatii hänen ottamistaan huostaan. Huostaan otetulle lapselle etsitään sijaishuoltopaikkaa sijaisperheestä, ammatillisesta perhekodista tai lastensuojelulaitoksesta.
Huostaanotto on viimesijainen ja lapsen ja perheen elämään voimakkaimmin vaikuttava keino turvata lapsen hyvinvointi. Lapsi on otettava huostaan silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuolloin toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Perusteena on myös, että sijaishuolto on lapsen edun mukaista.

Jälkihuolto
Huostaanottoa on voimassa toistaiseksi, eli niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Huostaanotto päättyy viimeistään kun nuori täyttää 18 vuotta. Mikäli huostaanotolle ei enää löydy perusteita, se voidaan lopettaa aikaisemminkin. Huostaanoton päätyttyä lasta ja nuorta tuetaan jälkihuollolla. Jälkihuolto tarkoittaa asumiseen, toimeentuloon, työhön ja opiskeluun liittyviä tukitoimia.
Lastensuojeluviranomaisen kuuluu tukea lasta ja nuorta huostaanoton päätyttyäkin, kunnes nuori täyttää 21 vuotta tai 5 vuotta sijoituksen päättymisestä. Myös avohuollon tukitoimena yli puoli vuotta sijoitettu ollut lapsi on oikeutettu jälkihuoltoon.

THL - Lastensuojelun käsikirja

 
Päivitetty: 3.5.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute