Lupahakemukseen tarvittavat asiakirjat


Lupahakemus liitteineen toimitetaan Lovinfoon tai postitetaan rakennusvalvontaan.

Voit hakea rakennuslupaa nyt myös sähköisesti kaupungin ePalveusta.

HUOM! Yksi lupahakemuslomake + liitteet / rakennus

1. Hakemuslomake
Henkilö- tai Y-tunnus on ilmoitettava hakemuslomakkeella (kaikkien omistajien allekirjoitettava tai valtakirjat).

Lupahakemus.pdf

2. Väestörekisterikeskuksen lomakkeet

RH1- rakennushankeilmoitus (HUOM! 1 lomake / rakennus)

Rakennushankeilmoitus_RH1- lomake

RH2 – asuinhuoneistot (tarvittaessa)

Asuinhuoneistot_ilmoitus_RH2- lomake

RK9 – rakennuksen poistumisilmoitus (purkulupa)

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/maist_rk9/index.html

 

3. Ilmoitus naapureille rakennusluvan vireilletulosta (maankäyttö- ja rakennuslain 133. § 1. mom. ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65. § 3. mom.)

Ilmoitus naapureille rakennushankkeesta.doc
 

 • naapurin suostumuslomake tarvittaessa, esim. mikäli rakennus sijoittuu sallittua lähemmäksi naapurin rajaa.

Naapurin suostumuslomake.docx


4. Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

 • tontin vuokrasopimus     
 • yhtiöt tai yhdistykset: kauppa- tai yhdistysrekisteriote sekä hallituksen pöytäkirjaote.


5. Suunnitelmat

5.1 Karttapaketti – tilaa karttapaketti Lovinfosta. Liitä karttapaketti lupahakemukseen.

 • asema- tai yleiskaavaote
 • asemakaava-alueilla tonttikartta (1:500)
 • kaava-alueen ulkopuolella kiinteistörekisterikartta ja kiinteistörekisteriote (ei 3 kuukautta vanhempi)
 • lista naapureista.


5.2 Pääpiirustukset / rakennus, asemapiirros neljänä (4), muut kolmena (3) sarjana (ei seläkkeitä)

 • asemapiirros
 • pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset.


HUOM! Katso erilliset ohjeet pääpiirustuksia ja asemapiirrosta varten.

5.3 Energiaselvitys

 • Laaditaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3/2012 kohdan 5.1 mukaisesti.
 • Selvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa.


5.4 Jätevesijärjestelmän suunnitelma (vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella)

Jätevesijärjestelmän suunnitelma.pdf


5.5 Maalämpösuunnitelma

5.6 Tieliittymislupa (mikäli kyseessä on uuden liittymän rakentaminen suoraan yleiselle tielle)

5.7 Lainvoimainen poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätös

6. Vastuulliset työnjohtajat (maankäyttö- ja rakennuslain 122. § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 71. §)

 • rakennustöiden vastaava työnjohtaja
 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön johtaja
 • kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyön johtaja
 • muu erityisalan työnjohtaja (esimerkiksi maalämpö)

Vastaavan työnjohtajan hakemuslomake


7. Pääsuunnittelijan tarkastuslista

Pääsuunnittelijan tarkastuslista.pdf


8. Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Selvitys rakennusjätteet.pdf


HUOM! Tilaa karttapaketti Lovinfosta. Liitä karttapaketti lupahakemukseen.
 

PUUTTEELLISIA HAKEMUKSIA EI VASTAANOTETA!


Rakennusvalvonta voi tarvittaessa edellyttää muitakin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä.


Lupahakemus.pdf

 
Päivitetty: 24.5.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute