Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset ja viranhaltijat tekevät paljon päätöksiä erityislakien nojalla. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevat säännökset menevät kuntalain säännösten edelle. Valitusmuotona on usein kunnallisvalitusten sijasta hallintovalitus. Hallintovalituksen voi tehdä ainoastaan asianosainen. Asianosainen on se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömäsi vaikuttaa.

Hallintovalitus voidaan tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella.
Hallintovalitus on tehtävä 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista jollei toisin ole säädetty.
Pöytäkirjaan ja päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet, joista ilmenee tarkemmin, miten muutosta haetaan. Erityislakeihin saatta sisältyä myös muutoksenhakukieltoja.

 
Päivitetty: 7.1.2011
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute